Groenwegen
"Verklaring van Lille"

In het licht van de voornemens, uitgesproken tijdens de VN-conferentie over Milieu en Ontwikkeling, (Rio de Janeiro, 3-14 juni 1992) en latere ontwikkelingen in de context van Agenda 21,

in het licht van de maatregelen in de verklaring van Europese Steden ten aanzien van Duurzaamheid (Aalborg, Denemarken, 27 mei 1994),

In het licht van de EU Raamwerk-aanwijzing over matige luchtkwaliteit (27 september 1996)

In het licht van de Europese Vooruitzichten voor de Ruimtelijke Ontwikkeling, goedgekeurd in Potsdam in mei 1999 door de Informele Ministerraad voor Ruimtelijke Ontwikkeling, die beoogt bij te dragen aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling op grote schaal, speciaal bij het afstemmen van sociale en economische ruimtelijke behoeften, in acht genomen het ecologische  en culturele draagvlak van deze gebieden,

In aanmerking nemend de groeiende behoefte aan de ontwikkeling en instelling  van diensten die het ongemotoriseerde verkeer moeten ondersteunen ter vermijding van opstoppingen, lawaai en luchtverontreiniging,

In aanmerking nemend de vraag naar plaatsen voor veilige ontspanningsactiviteiten, die toegankelijk zijn voor allen, en met gunstige uitwerking op de volksgezondheid,

Daar routes voor ongemotoriseerd verkeer duurzaam toerisme  mogelijk maken en aanmoedigen, en tevens bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van plaatselijke sociaal-economische structuren, vooral in plattelandsgebieden en economische vernieuwingsgebieden,

In aanmerking nemend de positieve uitwerking van het bestaande groenwegen netwerk op het behoud van het landschap en op de natuurlijke omgeving, op  het behoud en de versterking van plaatselijk erfgoed, op economische en sociale ontwikkeling, en op de groei van het ongemotoriseerde reizen,

In aanmerking nemend de positieve invloed van het groenwegen netwerk op de kwaliteit van het leven in stedelijke gebieden en buitenwijken door het scheppen van gebieden voor ontspanning en reizen met het saneren van industrielocaties en stedelijke overhoeken,

In aanmerking nemend de mogelijkheden die groenwegen in zich hebben om ongemotoriseerd reizen aan te moedigen bij tochten tussen huis, school, werk, ontspanningsgebieden enzovoort,

In aanmerking nemend de aanvullende rol die een groenwegen netwerk kan spelen binnen een gestapeld vervoerssysteem, bij een doelmatig openbaar vervoer dat gecombineerde diensten aanbiedt zoals trein/tram/bus met fietsvervoer, fietsenstalling, enzovoort,

Willen wij, deelnemers aan de vergadering van Lille van 11 en 12 september 2000, een Europees Groenwegen Netwerk" zien ontwikkelen dat is voorbehouden aan ongemotoriseerde gebruikers, en samengesteld is voor het meerendeel uit groenwegen aangevuld met een kleiner deel lage snelheidswegen met weinig verkeer. Dit netwerk zou doorgaande lange-afstands verbindingen bieden en ook plaatselijke netwerken voor plaatselijk verkeer en vrijetijdsactiviteiten, en zou een combinatie van voorzieningen bieden om hun betrouwbaarheid, voortbestaan en aantrekkelijkheid te verzekeren.

Het gebruik van buiten bedrijf gestelde spoorwegen en van schouwpaden langs waterwegen is van doorslaggevend belang.

Wij stellen, na onderzoek van diverse europese ervaringen en na studie van bestaande omschrijvingen, voor om de volgende werkomschrijving van groenwegen te hanteren:

"Verbindingsroutes die uitsluitend zijn bestemd voor ongemotoriseerd verkeer, ontwikkeld op een samenhangende manier die zowel het milieu als het leefklimaat in de omliggende gebieden ten goede komt. Deze routes zouden aan acceptabele eisen van breedte, helling en wegdek moeten voldoen om te verzekeren dat ze gebruikersvriendelijk en veilig voor gebruikers met verschillende vaardigheden zijn."

In aanmerking nemend de talrijke Europese projecten die uitgevoerd zijn, met inbegrip van de groenwegen die genoemd worden in de "Guide des Bonnes Pratiques", geproduceerd door de Europese GroenWeg Associatie met steun van de Europese Unie, maken wij, de ondertekenaars van deze Verklaring voor een Europees Groenweg Netwerk,  ons sterk voor de ontwikkeling van een netwerk van groene wegen en

wij verzoeken
de Europese Unie

Om het Europese Groenweg Netwerk als een van de voorname EU-doelstellingen te beschouwen,

Om te verzekeren dat het Europese Groenweg Netwerk en groenwegen in het algemeen, in aanmerking komen voor Europese subsidieprogramma's, speciaal voor het Structuurfonds,

Om de erkenning van een gemeenschappelijke omschrijving te bevorderen en de kwaliteitseisen en wegmarkeringen af te stemmen,

Om de ontwikkeling van een gemeenschappelijke werkwijze te bevorderen voor de studie en vaststelling  van trajecten die de economische en sociale ontwikkeling van de doorkruiste gebieden ten goede komt, ook in aanmerking genomen de kwaliteit van de omringende natuurgebieden,

Om de omschrijving, bouw, assessment en bekendmaking van het Europese Groenweg Netwerk mogelijk te maken,

Om de realisatie van trans-europese routes en hun voortzetting in landen van de Raad van Europa mogelijk te maken,

Om een Europese adviesraad over groenwegen in te stellen,

de lidstaten van de Europese Unie

om een samenhangend nationaal groenwegen netwerk zeker te stellen door de vaststelling van ruwe raamplannen en algemene eisen ten aanzien van kwaliteit en wegmarkering,

om lange-termijn budgetlijnen vast te stellen voor het ontwerpen, inpassen, leiden en onderhouden van nationale groenweg netwerken,

om nationale campagnes te ondersteunen die erop gericht zijn om nationale, regionale en plaatselijke gezagdragers in beweging te krijgen met betrekking tot groenwegenbeleid en zaken die daarop betrekking hebben,

regionale en locale autoriteiten

om zich sterk te maken voor de ontwikkeling van groenweg netwerken:

*door groenwegen als vast geraamte in hun ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen, herverkavelingsplannen etc. op te nemen, met toewijzing van een (?) percentage van hun budget voor wegen en transport,
*door het behouden, via bestemmingsplannen of door aankoop, van buiten gebruik gestelde transportlijnen, hun bouwkundige structuren en dienstgebouwen om mogelijk te maken dat groenwegen en aanvullende voorzieningen hierlangs worden gerealiseerd,
*door het versterken van het natuurlijke, culturele en gebouwde erfgoed langs de lijn of in de nabijheid van groenwegen,
*door in hun gebied groenwegen te propageren als hoogwaardige, milieuvriendelijke infrastructuur,
*door de dienstverlening aan gebruikers van groenwegen te organiseren,
*door naar deze doelstellingen toe te werken in samenspraak met alle belanghebbende organisaties,

spoorwegmaatschappijen, bosbouwautoriteiten en natuurbeschermers, ruilverkavelingsautoriteiten, waterschapsautoriteiten en waterstaatsautoriteiten

om voorrang te verlenen aan het hergebruik en herstel van structuren en toebehoren die de ontwikkeling van groenwegen bevorderen,
 
om gaandeweg bestaande infrastructuren aan te passen voor gebruik als groenwegen als de gelegenheid er is bij de ontwikkeling van hun werk,

om de verbindingen mogelijk te maken tussen groenwegen en spoor, veerdienst en binnenlands vervoer over water,

instellingen

om deel te nemen in de ontwikkeling van groenwegen op locaal, regionaal, en Europees niveau,

om de kwaliteit van groenwegen in de gaten te houden in samenwerking met plaatselijke overheden,

om deel te nemen in het propageren en bekend maken van groenwegen.


Om de acceptatie en ontwikkeling van al deze voorstellen te bevorderen, stellen wij ondertekenaars van deze Verklaring het instellen voor van:

*een permanente Europabrede missie "Groenweg Netwerk", samenwerkend met de European GreenWay Association verbonden met het Europese Adviescommité zoals vereist wordt door de Europese Commissie,
1. een Europees Groenweg Handvest op te stellen en te voltooien,
2. voor de promotie, informatie, coordinatie en evaluatie van de ontwikkeling van groenwegen
2.1. een tweejaarlijkse europese conferentie om het beleid te evalueren
2.2. nationale platforms voor de promotie en coordinatie van de ontwikkeling van greenways
2.3. specifieke budgeteisen binnen de Europese Unie, de lidstaten en de regionale autoriteiten.Association Europeenne des Voies Vertes
http://www.greenwaysforeurope.org
Rue Van Opré, 93
B 5100 Jambes
Tél : +32(0)81 22.42.56
Fax : +32(0)81 22.90.02


Vertaling:
Fietspadenstichting.nl
Snelleveldstraat 27
NL 1107 VS Amsterdam-Zuidoost
Tel: 0625 088490
email: info@fietspadenstichting.nl